آسان هاست
نام کاربري
رمز عبور
رمز عبورم را فراموش کرده ام

۰۹۱۰۹۹۶۰۹۱۵ whatsapp telegram line

اخبار سایت

خدمات

آموزش های کاربردی

طراحي سايت

دسترسي سريع

آسان هاست , همراه چهارده ساله شما
خدمات  هاستینگ
ثبت انواع دامین
طراحی سایت
پرداخت های ارزی
پشتیبانی آنلاین
طراحی انواع سایت های وردپرس
نمایش صحیح در انواع دیوایس ها
استفاده از آخرین قالب های روز
ثبت دامنه با پسوندهای جدید
فرصتی مناسب برای ثبت دامنه با نام مورد نظر شما
Image Slider

جهت اطلاع از آزاد بودن و یا اشغال بودن دامین انتخابی خود در باکس زير نام دامنه را
تایپ نموده و سپس روی کلید "چک شود" کلیک نمایید.
.WWW
:: your domains name::
درصورت عدم پاسخگویی تلفن های پشتیبانی درخواست های خود را به ایمیل های زیر ارسال نمائید
فروش :
پشتیبانی :
جهت

جهت اولین ثبت کننده دومین های فارسی در ایران
ثبت دومین با پسوند های جدید
لیست دومین های قابل ثبت
جهت جستجوی قیمت دومین پسوند دومین , خود را تایپ نمایید.
بگرد

توجه داشته باشید جعبه جستجوی بالا تنها برای پیدا کردن قیمت دومین ها می باشد.
تومان 206,000
.com
تومان 247,500
.net
تومان 247,500
.org
تومان 292,500
.info
تومان 517,500
.co
تومان 60,000
یکساله .ir
تومان 20,000
پنجساله .ir
تومان 206,000
تومان 112,500
.top
تومان 292,500
.xyz
تومان 202,500
.one
تومان 427,500
.center
تومان 202,500
.name
تومان 855,000
.university
تومان 180,000
.us
تومان 855,000
.finance
تومان 607,500
.tv
تومان 1,125,000
.co,com
تومان 157,500
.in
تومان 135,000
.Eu
تومان 967,500
.insure
تومان 315,000
.Mobi
تومان 247,500
تومان 967,500
.clinic
تومان 1,800,000
.credit
تومان 1,215,000
.mn
تومان 292,500
.Asia
تومان 247,500
.Tel
تومان 967,500
.dental
تومان 495,000
.ws
تومان 0,000
فارسی.tv
تومان 1,462,500
.press
تومان 585,000
.airforce
تومان 1,912,500
.host
تومان 225,000
.company
تومان 585,000
.enterprises
تومان 427,500
.tips
تومان 585,000
.builders
تومان 585,000
.construction
تومان 585,000
.contractors
تومان 585,000
.academy
تومان 427,500
.education
تومان 427,500
.institute
تومان 585,000
.coffee
تومان 967,500
.kitchen
تومان 742,500
.menu
تومان 967,500
.recipes
تومان 585,000
.army
تومان 337,500
.pink
تومان 337,500
.red
تومان 337,500
.blue
تومان 427,500
.today
تومان 967,500
.holiday
تومان 585,000
.clothing
تومان 315,000
.biz
تومان 427,500
.equipment
تومان 967,500
.glass
تومان 427,500
.lighting
تومان 967,500
.shoes
تومان 585,000
.navy
تومان 585,000
.guru
تومان 45,000,000
.rich
تومان 427,500
.gallery
تومان 427,500
.graphics
تومان 585,000
.vet
تومان 585,000
.photo
تومان 427,500
.photography
تومان 427,500
.photos
تومان 585,000
.pics
تومان 967,500
.holdings
تومان 967,500
.ventures
تومان 967,500
.careers
تومان 2,160,000
.ceo
تومان 427,500
.management
تومان 585,000
.estate
تومان 585,000
.house
تومان 585,000
.land
تومان 652,500
.soy
تومان 585,000
.ooo
تومان 585,000
.repair
تومان 427,500
.solutions
تومان 427,500
.support
تومان 832,500
.tattoo
تومان 585,000
.training
تومان 315,000
.im
تومان 157,500
.uk
تومان 585,000
.singles
تومان 585,000
.bike
تومان 967,500
.camera
تومان 585,000
.computer
تومان 427,500
.systems
تومان 427,500
.technology
تومان 967,500
.camp
تومان 517,500
.website
تومان 967,500
.voyage
تومان 427,500
.directory
تومان 225,000
.click
تومان 585,000
.domains
تومان 427,500
.email
تومان 247,500
.link
تومان 337,500
.uno
تومان 585,000
.marketing
تومان 585,000
.farm
تومان 967,500
.codes
تومان 337,500
.onl
تومان 585,000
.boutique
تومان 585,000
.cheap
تومان 585,000
.zone
تومان 1,350,000
.build
تومان 585,000
.cool
تومان 585,000
.watch
تومان 427,500
.agency
تومان 585,000
.bargains
تومان 2,092,500
.best
تومان 562,500
.wiki
تومان 585,000
.works
تومان 585,000
.world
تومان 967,500
.expert
تومان 292,500
.club
تومان 585,000
.democrat
تومان 585,000
.media
تومان 585,000
.social
تومان 585,000
.events
تومان 337,500
.trade
تومان 585,000
.industries
تومان 427,500
.supply
تومان 585,000
.tools
تومان 427,500
.report
تومان 585,000
.services
تومان 225,000
.de
تومان 585,000
.market
تومان 585,000
.town
تومان 22,500,000
.voting
تومان 585,000
.exchange
تومان 585,000
.engineering
تومان 967,500
.healthcare
تومان 585,000
.nyc
تومان 382,500
.desi
تومان 742,500
.attorney
تومان 742,500
.lawyer
تومان 427,500
.city
تومان 585,000
.surf
تومان 585,000
.beer
تومان 585,000
.deals
تومان 810,000
.degree
تومان 787,500
.scot
تومان 585,000
.republican
تومان 585,000
.place
تومان 967,500
.plumbing
تومان 585,000
.direct
تومان 585,000
.rodeo
تومان 585,000
.horse
تومان 585,000
.fishing
تومان 585,000
.country
تومان 585,000
.cooking
تومان 1,350,000
.organic
تومان 585,000
.church
تومان 585,000
.guide
تومان 585,000
.life
تومان 1,800,000
.loans
تومان 1,350,000
.global
تومان 1,125,000
.london
تومان 292,500
.koeln
تومان 2,925,000
.hiphop
تومان 2,925,000
.audio
تومان 1,800,000
.accountants
تومان 585,000
.digital
تومان 2,925,000
.creditcard
تومان 967,500
.claims
تومان 427,500
.gratis
تومان 900,000
.black
تومان 1,125,000
.bio
تومان 585,000
.haus
تومان 585,000
.fitness
تومان 585,000
.forsale
تومان 585,000
.discount
تومان 967,500
.furniture
تومان 1,800,000
.investments
تومان 967,500
.fund
تومان 585,000
.cash
تومان 967,500
.tax
تومان 742,500
.actor
تومان 292,500
.rocks
تومان 967,500
.surgery
تومان 585,000
.limited
تومان 967,500
.maison
تومان 967,500
.financial
تومان 585,000
.fail
تومان 585,000
.wtf
تومان 585,000
.how
تومان 585,000
.consulting
تومان 967,500
.toys
تومان 337,500
.tokyo
تومان 382,500
.moe
تومان 247,500
.pictures
تومان 967,500
.lease
تومان 585,000
.associates
تومان 742,500
.rest
تومان 1,350,000
.bar
تومان 585,000
.pub
تومان 585,000
.gripe
تومان 967,500
.capital
تومان 832,500
.christmas
تومان 337,500
.wang
تومان 585,000
.fish
تومان 585,000
.vision
تومان 562,500
.ink
تومان 427,500
.supplies
تومان 585,000
.parts
تومان 967,500
.cleaning
تومان 585,000
.cards
تومان 585,000
.care
تومان 585,000
.catering
تومان 337,500
.webcam
تومان 337,500
.bid
تومان 517,500
.reviews
تومان 585,000
.productions
تومان 967,500
.partners
تومان 967,500
.dating
تومان 382,500
.ninja
تومان 585,000
.properties
تومان 967,500
.condos
تومان 0,000
.орг
تومان 517,500
.dance
تومان 585,000
.vacations
تومان 967,500
.cruises
تومان 585,000
.rentals
تومان 967,500
.restaurant
تومان 967,500
.flights
تومان 967,500
.villas
تومان 12,375,000
.luxury
تومان 427,500
.exposed
تومان 585,000
.foundation
تومان 337,500
.kim
تومان 2,925,000
.property
تومان 585,000
.help
تومان 2,925,000
.diet
تومان 967,500
.pizza
تومان 585,000
.immo
تومان 225,000
.business
تومان 427,500
.network
تومان 585,000
.software
تومان 585,000
.auction
تومان 1,800,000
.energy
تومان 517,500
.band
تومان 585,000
.cab
تومان 585,000
.community
تومان 967,500
.delivery
تومان 742,500
.dentist
تومان 967,500
.diamonds
تومان 585,000
.engineer
تومان 585,000
.gifts
تومان 810,000
.mortgage
تومان 585,000
.rehab
تومان 382,500
.rip
تومان 967,500
.solar
تومان 517,500
.space
تومان 225,000
.work
تومان 337,500
.party
تومان 337,500
.cricket
تومان 1,350,000
.vote
تومان 585,000
.yoga
تومان 337,500
.science
تومان 967,500
.coach
تومان 967,500
.memorial
تومان 967,500
.legal
تومان 585,000
.money
تومان 1,350,000
.green
تومان 1,800,000
.tires
تومان 2,925,000
.flowers
تومان 585,000
.wedding
تومان 585,000
.fashion
تومان 585,000
.garden
تومان 900,000
.poker
تومان 585,000
.fit
تومان 585,000
.sale
تومان 517,500
.video
تومان 967,500
.design
تومان 1,125,000
.ngo
تومان 967,500
.tennis
تومان 585,000
.chat
تومان 967,500
.apartments
تومان 1,755,000
.adult
تومان 585,000
.school
تومان 427,500
.football
تومان 5,625,000
.sucks
تومان 337,500
.date
تومان 337,500
.review
تومان 337,500
.faith
تومان 967,500
.golf
تومان 967,500
.tours
تومان 1,800,000
.gold
تومان 585,000
.plus
تومان 585,000
.cafe
تومان 585,000
.express
تومان 585,000
.love
تومان 585,000
.site
تومان 517,500
.news
تومان 585,000
.team
تومان 967,500
.jewelry
تومان 585,000
.show
تومان 675,000
.lat
تومان 1,125,000
.tech
تومان 337,500
.download
تومان 337,500
.racing
تومان 337,500
.accountant
تومان 337,500
.loan
تومان 337,500
.win
تومان 585,000
.lol
تومان 967,500
.hockey
تومان 967,500
.dog
تومان 967,500
.theater
تومان 967,500
.taxi
تومان 427,500
.run
تومان 427,500
.soccer
تومان 5,625,000
.movie
تومان 967,500
.coupons
تومان 675,000
.online
تومان 427,500
.fyi
تومان 585,000
.mba
تومان 1,350,000
.fans
تومان 585,000
.style
تومان 967,500
.bingo
تومان 900,000
.ski
تومان 1,350,000
.rent
تومان 11,250,000
.tickets
تومان 1,350,000
.college
تومان 517,500
.live
تومان 337,500
.men
تومان 517,500
.studio
تومان 292,500
.pro
تومان 517,500
.earth
تومان 247,500
.cloud
تومان 517,500
.family
تومان 967,500
.wine
تومان 967,500
.vin
تومان 56,250,000
.auto
تومان 56,250,000
.car
تومان 56,250,000
.cars
تومان 517,500
.pw
تومان 337,500
.bet
تومان 742,500
.mom
تومان 8,100,000
.game
تومان 180,000
.vip
تومان 337,500
.promo
تومان 0,000
.рус
تومان 427,500
.group
تومان 967,500
.salon
تومان 1,125,000
.store
تومان 427,500
.ltd
تومان 337,500
.stream
تومان 562,500
.cx
تومان 585,000
.tube
تومان 270,000
.gdn
تومان 382,500
.games
تومان 585,000
.shopping
تومان 675,000
.shop
تومان 1,800,000
.doctor
تومان 450,000
.ren
تومان 585,000
.blog
تومان 450,000
.cam
تومان 337,500
.irish
تومان 967,500
.hospital
تومان 472,500
.fun
تومان 1,800,000
.basketball
تومان 1,575,000
.eco
تومان 292,500
.art
تومان 742,500
.buzz
تومان 450,000
.gift
تومان 2,925,000
.guitars
تومان 585,000
.florist
تومان 427,500
.international
تومان 337,500
.shiksha
تومان 1,575,000
.archi
تومان 292,500
.cologne
تومان 2,092,500
.career
تومان 1,800,000
.reise
تومان 1,012,500
.gent
تومان 8,100,000
.hosting
تومان 607,500
.markets
تومان 1,125,000
.courses
تومان 0,000
تومان 900,000
.study
تومان 652,500
.trading
تومان 900,000
.broker
تومان 1,237,500
.forex
تومان 967,500
.theatre
تومان 60,975,000
.protection
تومان 60,975,000
.security
تومان 1,464,750,000
.hoteles
تومان 450,000
.pet
تومان 15,975,000
.storage
تومان 2,025,000
.travel
تومان 585,000
.io
تومان 810,000
.mx
تومان 135,000
.cn
تومان 315,000
.me
تومان 675,000
.la
تومان 225,000
.cc
تومان 562,500
.sx
تومان 877,500
.vc
تومان 225,000
.ca
تومان 270,000
.be
تومان 1,350,000
.so
تومان 382,500
.at
تومان 1,912,500
.sc
تومان 292,500
.nl
تومان 495,000
.bz
تومان 450,000
.pl
تومان 1,575,000
.fm
تومان 1,035,000
.ph
تومان 585,000
.lc
تومان 360,000
.com.co
تومان 157,500
.org.uk
تومان 337,500
.app
تومان 675,000
.ac
تومان 675,000
.sh
تومان 742,500
.boats
تومان 27,000,000
.pr
تومان 2,025,000
.ag
تومان 2,925,000
.ai
تومان 2,925,000
.blackfriday
تومان 742,500
.yachts
تومان 585,000
.charity
تومان 180,000
.icu
تومان 337,500
.lv
تومان 1,350,000
.health
تومان 675,000
.fan
تومان 562,500
.llc
تومان 225,000
.page
تومان 1,800,000
.realestate

آموزش های کاربران


جهت سفارش هاست نوع هاست خود را انتخاب نماييد.

هاست لينوکس

هاست ويندوز

جهت
فضا
پهنای باند
افزودن دامنه
تعداد ایمیل
تعداد دیتابیس
تعداد پارک دامين
اکانت FTP
پشتيباني PHP
کنترل پنل
محل ديتاسنتر
قيمت (سالانه)
+اطلاعات بيشتر

Plan 1

Linux - 50 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 2

Linux - 100 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
5
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 4

Linux - 200 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
100,000 تومان

Plan 6

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
120,000 تومان

Plan 8

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
10
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
180,000 تومان

Plan 10

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
200,000 تومان

Plan 12

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
250,000 تومان

Plan 14

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
ایران
300,000 تومان

Plan 17

Linux - 500 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
150,000 تومان - آلمان

Plan 18

Linux - 1000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
200,000 تومان - آلمان

Plan 19

Linux - 2000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
250,000 تومان - آلمان

Plan 20

Linux - 3000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
300,000 تومان - آلمان

Plan 21

Linux - 4000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
350,000 تومان - آلمان

Plan 22

Linux - 5000 MB
100 گیگابایت
دارد
نامحدود
20
نامحدود
نامحدود
دارد
cPanel
آلمان
400,000 تومان - آلمان
footer.htm
میزبانی وب دامنه طراحی و توسعه وب سایت سایر مطالب ارتباط با ما
هاست لینوکس ایران

هاست ویندوز ایران

سرور مجازی

سرور اختصاصی

نمایندگی هاست لینوکس

نمایندگی هاست ویندوز

لیست و تعرفه دامین ها

ثبت دامین با پسوندهای جدید

ثبت دامین کشورهای جهان

ثبت دامین های فارسی

انتقال دامین به آسان هاست و تمدید

ورود به سایت

نمونه کارها

سفارش طراحی وب سایت

سفارش هاست و دامین

شماره حساب ها

آموزش های کاربردی

شرایط و ضوابط

درباره ما

شماره تماس:
021-55153580
09109960915

فروش:
sales[at]AsanHost.com
پشتیبانی:
support[at]AsanHost.com
اطلاعات:
info[at]AsanHost.com

گفتگوی آنلاین  

© 2018 - 2004 AsanHost.com
google